Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny realizujący Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR), finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działający na obszarze gmin: Strzelce Opolskie, Krapkowice, Zdzieszowice, Gogolin, Tarnów Opolski, Leśnica, Jemielnica, Ujazd, Walce, Izbicko ogłasza nabory wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przedsięwzięć.

 

Ogłoszenie nr 4/2017

Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w  tym zakresie 

w ramach Przedsięwzięcia nr VI. Nowa zrównoważona przedsiębiorczość

POBIERZ - PDFOgłoszenie nr 4.2017 nabór w termnie 14 - 31 sierpnia 2017r..pdf (815,82KB)

 

Ogłoszenie nr 5/2017

Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

w ramach Przedsięwzięcia nr II. Popularyzacja lokalnych produktów i usług

 POBIERZ - PDFOgłoszenie nr 5.2017 nabór w termnie 14 - 31 sierpnia 2017r..pdf (828,24KB)

 

Ogłoszenie nr 6/2017

Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

w ramach Przedsięwzięcia nr III. Działania proekologiczne

 POBIERZ - PDFOgłoszenie nr 6.2017 nabór w termnie 14 - 31 sierpnia 2017r..pdf (827,58KB)

 

Ogłoszenie nr 7/2017

Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych  

w ramach Przedsięwzięcia nr IV. Wzmocnienia kapitału społecznego. Poznaj Krainę św. Anny

 POBIERZ - PDFOgłoszenie nr 7.2017 nabór w termnie 14 - 31 sierpnia 2017r..pdf (827,63KB)

 

Termin i wniosków:

od 14 sierpnia do 31 sierpnia 2017r.

od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach od 07.30 do 11.30

Biuro Stowarzyszenia Kraina św. Anny ul. Kilińskiego 1
(II piętro, pokój 228), 47-303 Krapkowice

Podstawowe wymogi formalne wniosku:

  1. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej (1 egz.) oraz w 2 wersjach elektronicznych na płytach CD (opisane tytułem operacji, imieniem i nazwiskiem lub nazwą wnioskodawcy) w Biurze Stowarzyszenia Kraina św. Anny wpięty do segregatora (prosimy o nie spinanie dokumentów zszywaczem).
  2. Wszystkie załączniki należy opisać zgodnie z sekcją wniosku B.VII. Informacja o załącznikach w prawym górnym rogu dokumentu.
  3. Wniosek wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część wniosku muszą być podpisane przez Wnioskodawcę lub Pełnomocnika.
  4. Za prawidłowe sporządzanie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty wymieniono w treści konkretnych ogłoszenia.