Zapraszamy do wzięcia udziału w sondzie Stowarzyszenia i odpowiedz na pytanie: Czy strona internetowa jest czytelna?

Archiwalne Wnioski dla Wnioskdawcy

ARCHIWUM

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy

 

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

 

3) Biznesplan

 

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy

 

5) Formularz wniosku o płatność

 

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy

 

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

 

3) Biznesplan dot. Rozwijania Działalności Gospodarczej oraz Tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

 

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa -

 

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy

(wersja 4z)

 (wersja 3z)

7) Formularz wniosku o płatność

 

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Powrót na stronę główną