Od dnia 9 września do 23 września trwają nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Archiwalne Wnioski dla Wnioskdawcy

ARCHIWUM

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z) - PDFDzialanie_19_2_20162_zWoPP_premieIW_WoPP_19_2z.pdf

3) Biznesplan (wersja 2z)

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy

(wersja 2z)

(wersja 3z)

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - PDFIWoP_19_2_I_W_3z instrukcja.pdf

7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

7) Informacja monitorująca po realizacji biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji - z dnia 12.04.2018 r.

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r. - PDFWoPP_inneIW_WoPP_2_Z_POPRAWIONA_23.11.16.pdf

3) Biznesplan (wersja 2z) dot. Rozwijania Działalności Gospodarczej oraz Tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - PDFDzialanie_19_2_2016I_inneZasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa.pdf

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy

 (wersja 6z)

 (wersja 5z)

(wersja 4z)

 (wersja 3z)

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

8) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)

9) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) zaktualizowana w dniu 04.05.2017r.: PDFIWoP_19_2_I_W_2z.pdf

Powrót na stronę główną