Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej efektywności działań komunikacyjnych za 2019 rok.

Uwaga! Uległy zmianie przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców!

Informujemy, iż przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców uległy zmianie. Dnia 6 lutego 2018r. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 311). Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni, tj. 21 lutego 2018 r.

Ustawa ta zmienia m. in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o Wspieraniu Rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 201402020. Dokonano zmian m. in. art. 43a i art. 57h.

Istotna zmiana polega na zwiększeniu progu wartości zamówienia, od którego ma zastosowanie konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zamówienia, określony w art. 43a Ustawy i przepisach wykonawczych z kwoty 20 000 zł do 30 000 euro.

Przepisy ustawy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 21 lutego 2018r.

Zapraszamy do zapoznania się z przepisami ustawy, w tym przepisami przejściowymi określonymi w art. 8 ust. 2: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/311/1

Powrót na stronę główną