Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Nabór do projektu " Zachowanie dziedzictwa kulturowego historycznego poprzez rewaloryzacje obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim"

 

Gmina Pokój jako Lider projektu w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie i Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, realizuje projekt o wartości 3.800.000 zł pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V  Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury.

Okres realizacji projektu: od maja 2017 r. do czerwca 2019 r.

Projekt przewiduje realizację następujących działań:

  1. Odbudowa i konserwacja ogrodzenia zabytkowego założenia parkowego w Pokoju – W ramach projektu ogrodzenie parku o długości ok. 1,5 km będzie częściowo odbudowane, a częściowo poddane pracom konserwatorskim. Elementy ogrodzenia zostaną odbudowane na podstawie materiałów źródłowych i wytycznych zgodnych z pozwoleniem Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
  2. Konserwacja i odbudowa zabytków architektury na terenie założenia parkowego – Rzeźby parkowe oraz elementy architektury zabytkowej zostaną odbudowane lub poddane pracom konserwatorskim i restauratorskim w oparciu o zachowane elementy, materiały źródłowe i wytyczne zgodne z zaleceniami Konserwatora Zabytków. Prace konserwatorskie i renowacyjne realizowane będą w jednej części przez firmę zewnętrzną, a w drugiej części przez pracowników Centrum Badawczo-Edukacyjnego Konserwacji Zabytków PWSZ w Nysie oraz studentów/absolwentów m.in. z kierunku studiów: architektura o specjalności konserwacja i ochrona zabytków oraz studiów z zakresu historii sztuki, architektury, malarstwa i studiów podyplomowych z konserwatorstwa lub zabytkoznawstwa oraz osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę w zakresie konserwacji i restauracji zabytków lub nabyć nowe umiejętności oraz wziąć udział w pracach renowacyjno-konserwatorskich obiektów zabytkowych założenia parkowego w Pokoju. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie  zostaną przeszkolone w zakresie konserwacji zabytków, a szkolenie będzie obejmowało część teoretyczną oraz praktyczne nabycie umiejętności w zawodzie konserwatora zabytków. Wszyscy uczestnicy wezmą także udział w zajęciach aktywizacji zawodowej oraz uzyskają pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub założenia działalności gospodarczej.
  3. Odbudowa zabytków - elementów małej architektury i budowli na terenie założenia parkowego w Pokoju – Elementy małej architektury zabytkowej są w bardzo złym stanie, dlatego część z nich wymaga odbudowania, a pozostałe należy poddać pracom konserwatorskim. Prace będą prowadzone  zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Konserwatora Zabytków.
  4. Działania edukacyjno-informacyjne – Realizacja zadania będzie odbywać się w formie działań edukacyjno-informacyjnych. Planowane jest m.in. przeprowadzenie warsztatów z rękodzielnictwa dla dzieci i dorosłych, opracowanie programu „Dziedzictwo kulturowe w domu kultury-prowadzenie zajęć i warsztatów. Poradnik metodyczny”, opracowanie i wydanie publikacji „Oddziaływanie na rynek pracy sektora dziedzictwa kulturowego”. Efektem tych działań będzie zaznajomienie mieszkańców województwa opolskiego i turystów ze znaczeniem dziedzictwa kulturowego Opolszczyzny oraz jego wpływem na różne sfery  życia.
  5. Wydarzenia promocyjne – Popularyzacja oraz promocja wiedzy o zabytkach oraz idei ich ochrony realizowana będzie poprzez: opracowanie i stworzenie aplikacji na urządzenia mobilne pn. „Zabierz rodziców na poszukiwanie skarbów”, zorganizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży szkolnej pt. „Dlaczego warto chronić zabytki”, zorganizowanie konferencji dla branży turystycznej, właścicieli obiektów zabytkowych, wójtów  i burmistrzów miast i gmin Opolszczyzny oraz ogólnopolskiej konferencji popularnonaukowej. Ponadto przewidziano opracowanie multimedialnego atlasu, stanowiącego przewodnik po regionie i dziedzictwie kulturowym Opola.

Plakat zapraszający do udziału w projekcie - JPEGPlakat.jpeg

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Barbara Babiak:  e-mail , tel. 77 44 17 090

Łukasz Gadomski:  e-mail  , tel. 532-279-659

Powrót na stronę główną