Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Kraina św. Anny wraca do bajek i legend

 

W ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, Stowarzyszenie Kraina św. Anny podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. "Wróćmy do bajek i legend" ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pradziad. Projekt realizowany będzie wraz z czeskim partnerem miastem Dub nad Moravou.

W ramach projektu we wrześniu ogłoszony zostanie konkurs literacko-plastyczny na bajki i legendy z obszaru 10 gmin tworzących Stowarzyszenie Kraina św. Anny - Gogolin, Krapkowice, Walce, Zdzieszowice, Tarnów Opolski, Strzelce Opolskie, Jemielnica, Ujazd, Leśnica oraz Izbicko. Bliźniaczy konkurs ogłoszony zostanie również po czeskiej stronie.

Spośród zgłoszonych prac konkursowych wydana zostanie publikacja z opisami oraz rysunkami najciekawszych bajek i legend. Ciekawym połączeniem będzie dołączenie do publikacji kolorowanki antystresowej. Innowacyjnym punktem projektu jest również wydanie publikacji pisanej pismem Braill’a oraz wydanie audiobooka, którego współtwórcami będą osoby zaangażowane w realizację projektu.

Końcowym etapem zadania będzie otwarcie wystawy prac pokonkursowych przełożonych na płyty PCV formatu A3 oraz wizyta studyjna czeskiego partnera na obszarze Stowarzyszenia.

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie atrakcyjności obszaru, a tym samym liczby turystów odwiedzających region przygraniczny. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez promocję regionu, wykorzystując tym samym niematerialne dziedzictwo kulturowe jakim są bajki i legendy nawiązujące do lokalnej kultury i tradycji.

Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

Cel szczegółowy: Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych.

38521709_2087661231548346_2233313462694445056_n (002).png

Całkowity budżet zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych mikroprojektu to 23 219,35 EUR,
w tym dofinansowanie z EFRR 19 736,45 EUR, dofinansowanie z Budżetu Państwa wyniesie 1 160,97 EUR, a pozostała kwota stanowi wkład własny Stowarzyszenia Kraina św. Anny.

                                                    

Powrót na stronę główną