Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Kontakt

Stowarzyszenie Kraina św. Anny

ul. Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice

tel.: +48 77 44 67 131
tel.: +48 77 44 67 130

TYLKO FAX: +48 77 47 49 181

Biuro czynne:

 

Ewa Maria Piłat - Prezes Zarządu, Dyrektor

Maria Muc-Łysy - Główny Specjalista ds. finansów i sprawozdawczości

Julia Feliniak - Główny Specjalista ds. współpracy i promocji

Sandra Koźba - Specjalista ds. animacji - urlop macierzyński

Nikolina Lerch-Bieganowska - Specjalista ds. naborów i doradztwa

Ewelina Faustyniak - Asystent

Aneta Kamińska-Nerka -Stażystka

 

Beata Żmuda - Specjalista ds. projektów

BIURO PROJEKTÓW: Tel. Kom. 575 750 122, 793 503 183

Program „Euroregion Pradziad”, „Działaj Lokalnie”, „FIO 2020”

 

Nr Konta bankowego dla przelewu składek: 67 8884 0004 2001 0000 7344 0001

KRS: 0000263803

NIP: 1990052018

REGON: 160096036


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH na  STRONIE INTERNETOWEJ

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Stowarzyszenie Kraina św. Anny z siedzibą w Krapkowicach, przy ul. Kilińskiego 1

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
  2. przez formularz kontaktowy dostępny na stronie (na samym dole strony): https://annaland.pl/18/kontakt.html#contact-form

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Maria Muc-Łysy. Można się z nią kontaktować poprzez e-mailem na adres: ochronadanych@annaland.pl

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Stowarzyszenie, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. udzielanie konsultacji czy rozpatrywanie skarg, które powinny być kierowane do Zarządu Stowaryszenia.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) w celu realizacji zadań wynikających z art. 34 ust. 3 lit. f oraz ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2018, poz. 140) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588 oraz z 2018 r. poz. 861);

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogę być Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i inne instytucje nadzorcze.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisie Stowarzyszenia Kraina św. Anny zostały określone w naszej Polityce Prywatności https://annaland.pl/6/polityka-prywatnosci.html.

Wyślij zapytanie:

Powrót na stronę główną