Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Przekazujemy mieszkańcom i podmiotom z obszarów LGD wiedzę i informację na temat stanu realizacji LSR

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Kraina św. Anny realizując plan komunikacji na rok 2018 przekazuje mieszkańcom i podmiotom z obszaru LGD wiedzę
i informację na temat stanu realizacji LSR, tj. na temat osiągniętych celów i wskaźników LSR.

Stan osiągniętych wskaźników produktu z rozróżnieniem na przedsięwzięcie na dzień 30 września 2018 r. przedstawia się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia

Nazwa wskaźnika

Ilość zrealizowanego wskaźnika

nr I. Zachowanie dziedzictwa Krainy św. Anny

liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR

3 szt.

liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury

3 szt.

liczba obiektów sakralnych poddanych pracom remontowym lub konserwatorskim

3 szt.

liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii

5 szt.

nr II. Popularyzacja lokalnych produktów i usług

liczba materiałów promujących produkty i usługi lokalne obszaru Krainy św. Anny

509 szt.

(monitoring UMWO)

liczba wystaw lokalnych zasobów

6 szt.

liczba wydarzeń inicjujących cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznej dla LSR połączone z promocją produktów lub usług lokalnych

28 szt.

nr III. Działania proekologiczne

liczba operacji w zakresie podnoszenia wiedzy i świadomości społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych

1 szt.

liczba operacji ukierunkowanych na innowacje

1 szt.

nr IV. Wzmocnienie Kapitału społecznego. Poznaj Krainę św. Anny

liczba przedsięwzięć typu: warsztaty, szkolenia, wizyt studyjnych sprzyjających aktywizacji i wzmacnianiu kapitału społecznego

1 szt.

nr V. Tworzymy atrakcyjne obiekty i przestrzenne

liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

10 szt.

nr VI. Nowa zrównoważona przedsiębiorczość

liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

7 szt.

liczba szkoleń podnoszących kompetencje w zakresie nowej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

17 szt.

nr VII. Wzmocnienie rozwoju zrównoważonej przedsiębiorczości

liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

7 szt.

liczba szkoleń podnoszących kompetencje w zakresie istniejącej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

11 szt.

Powyższy stan realizacji wskaźników produktu, zabezpieczył realizację tzw. kamienia milowego na lata 2016-2018 bez cięć w budżecie przeznaczonym na realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Krainy św. Anny.

Powrót na stronę główną