Od dnia 9 września do 23 września trwają nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

19.2 Wsparcie na operacje RLKS

I.Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (operacje m.in. dla: JST i ich jednostek, rozwijania działalności gosp., organizacji pozarządowych i inne)

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - PDFIW-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017.pdf

3) Biznesplan (wersja 3z) dot. Rozwijania Działalności Gospodarczej oraz Tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - PDFDzialanie_19_2_2016I_inneZasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa.pdf

Uwaga!
11.06.2018 r. została udostępniona wersja 7z: umowy o przyznaniu pomocy

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

Uwaga!
31.05.2019 r. została udostępniona umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

7) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

8) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Uwaga!
05.06.2019 r. został udostępniony wniosek o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 4z

9) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

10) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - PDFIWoP_19_2_I_W_4z_rozwijanie.pdf


II.Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - PDFIW_WoPP_19.2_P_3z_ze_zm_01.12.2017.pdf

3) Biznesplan (wersja 3z)

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

Uwaga!
05.06.2019 r. został udostępniony wniosek o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 4z

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)

Dodatkowe informacje:

Inkubatory przetwórstwa lokalnego (inkubatory kuchenne) (.pdf 427,88 kB)

ARCHIWUM


Dokumenty wspólne

III.Ankiety monitorujące dla Beneficjentów

Ankieta monitorująca dla Beneficjentów pomocy na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Kraina św. Anny na lata 2014-2020:

Ankieta monitorująca realizację w trakcie operacji dla Beneficjentów w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Kraina św. Anny na lata 2014-2020:

IV. Ochrona danych osobowych

Klauzula ochrona danych osobowych dla wnioskodawców 19.2 - PDFKlauzula ochrona danych osobowych dla wnioskodawców 19.2.pdf


LEGISLACJA KRAJOWA:

 

USTAWY:

 

ROZPORZĄDZENIE:

Rozporządzenie MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ( pobierz plik pdf)

- Rozporządzenie zmieniające z dnia 25.08.2016 ( pobierz plik)

- Rozporządzenie zmieniające z dnia 10.08.2017 ( pobierz plik)

- Rozporządzenie zmieniające z dnia 10.05.2018 ( pobierz plik)

 

INTERPRETACJE kliknij po więcej