Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Kraina św. Anny powstało w 2006r. z inicjatywy liderów lokalnych z obszaru gmin: Krapkowice, Zdzieszowice, Gogolin, Walce, Strzelce Opolskie, Ujazd, Leśnica, Jemielnica, Izbicko. W 2007 r. do obszaru przyłączyła się gmina Walce, a w 2008 r. Tarnów Opolski. Łącznie Stowarzyszenie skupia 10 gmin z 3 powiatów województwa opolskiego: krapkowickiego, strzeleckiego i opolskiego.

W 2009 roku uzyskało status Lokalnej Grupy Działania, która zgodnie z ideą programu Leader realizuje wynikające z lokalnej strategii rozwoju innowacyjne projekty łączące zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe i historyczne, a także wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.

Lokalna grupa działania wybiera projekty, których realizacja przyczynia się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej lokalnej strategii rozwoju, tym samym do polepszenia życia mieszkańców.

Powierzchnia obszaru Stowarzyszenia wynosi 984 km², ludność zamieszkująca Krainę to 125 520 osoby (dane GUS na dzień 31.12.2013r.).

Swą nazwę Stowarzyszenie zaczerpnęło z charakterystycznego wzniesienia, będącego wygasłym przed milionami lat wulkanem, jakim jest Garb Chełmu (406 m.n.p.m.), zwanym potocznie Górą św. Anny. Tu znajduje się Bazylika z bardzo cenną figurą Świętej Anny Samotrzeciej - stanowiąc miejsce święte - powód pielgrzymek tysiąca wiernych.

Niewiele jest miejsc w Polsce, gdzie walory przyrodnicze i kulturowe splatają się w jedno, tworząc krajobraz tak urzekająco piękny i niepowtarzalny. Kraina św. Anny charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem środowiska geograficznego, występują tu zarówno obszary wyżynne jak i nizinne. Bogactwo kulturalne Krainy tworzą unikalne zabytki architektury sakralnej, przemysłowej, zespoły pałacowo parkowe oraz Perła Śląska Opolskiego, jakim jest kompleks kalwaryjsko-klasztorny w Górze św. Anny, ustanowiony w 2004 r. Pomnikiem Historii.

Niebagatelny wpływ na działalność kulturową ma mniejszość niemiecka, która również w postaci swoich klubów wiejskich prowadzi działalność. Ludność ma poczucie wspólnoty kulturowej, jest wiele wspólnych tradycji śląskich np. gwara, wodzenie niedźwiedzia, robienie koron żniwnych, kroszonek wielkanocnych oraz kulinaria kuchni śląskiej. W codziennym życiu wytworzyła się społeczność tolerancyjna i otwarta, połączona wspólnym losem.

Centralną część Krainy św. Anny stanowi Park Krajobrazowy Góra św. Anny, gdzie znajduje się wiele cennych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i roślin objętych ochroną przez Europejską Sieć Natura 2000. Zadaniem sieci jest ochrona wybranych elementów przyrody – najcenniejszych i najrzadszych w skali Europy.

Spośród 3 zgłoszonych do Komisji Europejskiej z województwa Opolskiego obszarów siedliskowych 2 znajdują się na terenie Krainy św. Anny: Góra św. Anny ( PLH160002) i Kamień Śląski (PLH160003). Wyznaczenie ostoi siedliskowej to nie tylko ogromna promocja na skalę europejską, ale także podstawa do ubiegania się o dodatkowe krajowe i unijne fundusze. Obszary naturowe naszej Krainy stanowią niezwykłą atrakcję dla turystów spragnionych piękna przyrody i dobrego stanu środowiska.

Zapraszamy, więc do nas gdzie czekają wspaniali i gościnni ludzie, piękne miejsca, nieskażona przyroda …

Biuro Stowarzyszenia czynne:

  • Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek,   7.00 -15.30
  • Piątek            7.00 -13.00