Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działaj Lokalnie 2022 już w marcu!!!

Nabór wniosków do tegorocznej edycji konkursu rozpoczyna się 1 marca 2022 r. i potrwa do 31 marca 2022 roku. Wysokość grantu, o który można wnioskować to 6000 zł, a długość trwania projektu, od 3 do 6 miesięcy. W konkursie „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Program adresowany jest do:

 1. organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (np. fundacji, stowarzyszeń zarejestrowanych, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, organizacji społeczno-zawodowych rolników), z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych,
 2. zarejestrowanych w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszeń zwykłych,
 3. oddziałów terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
 4. grup nieformalnych (w tym stowarzyszeń zwykłych niezarejestrowanych, oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej). Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
 5. grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie. Inicjatywa Działaj Lokalnie to nawiązująca do Inicjatywy Lokalnej (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Art. 19b-19h) forma dofinansowania projektów w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, realizowanych przez nieformalną grupę mieszkańców we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finans

 W Konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące). Wyjątkiem będzie finansowanie działań akcyjnych i jednorazowych, ale wyłącznie zmniejszających negatywne skutki pandemii. Natomiast wysoko oceniane będą projekty, które proponują nowe działania lub nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania. Zatem od wnioskodawców oczekujemy nowych pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do konkursu projekty mogą być natomiast rozwinięciem wcześniej podjętych działań.

Brak opisu obrazka

 

Podobnie jak w poprzednim roku spotkania w ramach programu Działaj Lokalnie 2022 z wnioskodawcami odbędą się w formie online.

Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie, które poświęcone zostanie zasadom konkursu Działaj Lokalnie 2022.

Spotkanie odbędzie się w trybie webinarium z wykorzystaniem aplikacji ZOOM.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 2 marca 2022 r. za pośrednictwem formularza Google dostępnego pod linkiem: https://forms.gle/fPQCn2ifJftUfVAM6

 

 

W spotkaniach mogą brać udział: osoby fizyczne, maksymalnie 100 osób w trakcie 1 spotkania.

 

Terminy nr:

 • I. 3 marca (czwartek), od godziny: 15.30 do 17.00
 • II. 10 marca (czwartek), od godziny: 13.00 do 15.00
 • III. 17 marca (czwartek), od godziny: 15.30 do 17.00
 • IV. 28 marca (poniedziałek), od godziny: 16:00 do 17:30 - zgłoszenia telefoniczne do 25.03.2022 r.

 

Program:

 1. Podstawowe zasady udział w programie Działaj Lokalnie 2022.
 2. Podpisywanie elektroniczne – Autenti.
 3. Rozliczenia dotacji.
 4. Pytania i odpowiedzi.

Szczegółowe informacje wraz z linkiem dotyczące spotkania w pierwszym terminie zostaną przekazane w dniu 3 marca 2022 r. na e-maile z formularza zgłoszeniowego.

Na Państwa telefony czekamy w godzinach pracy biura, pod numerami telefonów:

 Beata Żmuda, Koordynator DZIAŁAJ LOKALNIE-  575 750 122 

 Maria Muc-Łysy, Koordynator ds. rozliczeń DZIAŁAJ LOKALNIE -  731 422 747

PDFRegulamin Konkursu Działaj Lokalnie 2022.pdf (942,59KB)
PDFRegulamin Lokalnej Komisji Grantowej 2022.pdf (586,83KB)
PDFWzór wniosku DL 2022.pdf (1,22MB)