Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Smart Village (inteligentne wioski) - ankieta

Operacje typu Smart Villages, co to?

Zgodnie z dokumentem przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Wspólną Polityką Rolną (wersja 4.0) nowym instrumentem realizowanym w ramach wsparcia będą przedsięwzięcia z zakresu rozwoju inteligentnych wiosek (smart villages) mających na celu miedzy innymi: wykorzystanie wiedzy lub innowacji w poszukiwaniu rozwiązań m.in. w obszarach poprawy jakości życia, ograniczenia depopularyzacji, niekorzystnych trendów demograficznych, podniesienia jakości usług lokalnych lub bezpieczeństwa, poszanowania środowiska lokalnego, niewystarczającej liczby miejsc pracy czy wykluczenia cyfrowego.

Koncepcja SV zawiera w szczególności:

  • opis procesu opracowania koncepcji, w tym przeprowadzenia ze społecznością obszaru konsultacji wyników prac partnerstwa,
  • uproszczoną analizę SWOT obszaru objętego tą koncepcją,
  • plan włączenia społeczności w późniejszą ewentualną realizację tej koncepcji, z uwzględnieniem roli sołtysa lub rady sołeckiej w tym procesie,
  • listę projektów, które składać się będą na realizację tej koncepcji, uwzględniających komponent cyfrowy lub środowiskowy lub klimatyczny;

Koncepcji inteligentnych wsi, obejmują obszary wiejskie (do 20 tys. mieszkańców) mających na celu wypracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań miejscowych problemów dzięki innowacyjnemu podejściu. Rozwiązania te powinny:

  • uwzględniać użycie technologii cyfrowych i telekomunikacyjnych lub lepsze wykorzystanie wiedzy,
  • wykazywać korzyść dla lokalnej społeczności, m.in. w zakresie poprawy jakości życia, podniesienia jakości usług lokalnych lub bezpieczeństwa, poszanowania środowiska i klimatu, problemów dotyczących niedoinwestowania, starzejącego się społeczeństwa, wyludnienia, niewystarczającej ilości miejsc pracy, przepaści cyfrowej.

Koncepcje SV opracowane zostaną poprzez projekt grantowy, przy czym wysokość pojedynczego grantu, na sfinansowanie przygotowanie jednej oddolnej koncepcji inteligentnej wioski równa się 4 tys. zł.

Zachęcam również do zapoznania się z publikacją: Koncepcja smart villages. Przykłady z Polski, która jest do pobrania za darmo ze strony Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (dostępna tutaj: http://www.irwirpan.waw.pl/805/publikacje/koncepcja-smart-villages-przyklady-z-polski).

 

Po zapoznaniu się z materiałami i ogólnodostępnymi informacjami na temat Smart Villages,

proszę osoby zainteresowane wprowadzeniem takiej koncepcji na swoim obszarze o wypełnienie ankiety:  
 

Brak opisu obrazka