Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Premie - zasady wsparcia

Artykuł zawiera odpowiedzi i informacje:

 1. Kto może zostać beneficjentem.

 2. Na co można otrzymać dofinansowanie.

 3. W jakiej formie można otrzymać dofinansowanie.

 4. Kryteria wyboru operacji.

 5. Definicje do Lokalnych kryteriów wyboru.

 6. Od pomysłu do projektu – 8 punktów czyli dotacja krok po kroku.

 7. Jak prawidłowo wypełnić wniosek o przyznanie pomocy i biznesplan - w terminie 7 dni punkt zostanie uszczegółowiony.
 8. Wzory dokumentów

 9. Terminarz

 


Kto może zostać beneficjentem?

Dofinansowanie projektu z PROW mogą otrzymać osoby fizyczne, które w okresie 3 miesięcy poprzedzającym złożenie wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i są zameldowane na obszarze Stowarzyszenia Kraina św. Anny, tj gmin: Krapkowice, Gogolin, Walce, Zdzieszowice, Strzelce Opolskie, Leśnica, Ujazd, Jemielnica, Izbicko, Tarnów Opolski.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Biorąc pod uwagę krótki okres realizacji projektu (styczeń-maj 2024 r.) zalecamy, aby w realizacji i w zakresie rzeczowo-finansowym operacji Tabela 7.1 biznesplanu ująć:

 • zakup dóbr i usług w tym najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, materiałów lub przedmiotów;
 • inne koszty związane z realizacją operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne określone w biznesplanie - tabela 7.1;

Nie ma możliwości wsparcia zakupu używanych maszyn, urządzeń, sprzętu lub innego wyposażenia objętego operacją.

 

W jakiej formie można otrzymać dofinansowanie?

 1. Pomoc na realizację operacji ma postać zryczałtowanej premii która będzie wypłacana w II transzach,
  po spełnieniu zobowiązań wynikających z zawartej umowy o przyznaniu pomocy:
  1. Pierwsza transza obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy;
  2. Druga transza obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy.
 2. Wysokość dofinansowania jest stała i wynosi:

50 000,00 zł lub 70 000,00 zł

 

Kryteria wyboru operacji

Operacja będzie oceniana zgodnie z przyjętą przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

Aby operacja mogła zostać poddana ocenie według lokalnych kryteriów wyboru musi przejść pozytywnie Wstępną weryfikację wniosku o przyznanie pomocy. Opis kryteriów wyboru operacji stanowi: zał. nr 2 do Regulaminu Rady Programowej – Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. Uzyskanie minimalnie 5 pkt z sumy punktów ze wszystkich kryteriów wyboru LSR Stowarzyszenia Krainy św. Anny dotyczących danego zakresu wsparcia. Wartości minimalne oraz maksymalne określa punktacja dla każdego kryterium.

Lp./ Kryterium

Opis kryterium

Punktacja

1. Charakter / rodzaj działalności gospodarczej

Wnioskodawca wskaże charakterystykę prowadzonej działalności
w odniesieniu do kodów PKD - określenia branży

 • działalność produkcyjna, usługowa lub handlowa

1 pkt

 • działalność gospodarcza ułatwiająca życie mieszkańcom i turystom

3 pkt

 • działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie produktów lokalnych

4 pkt

 • działalność związana z turystyką lub rekreacją

5 pkt

2.Miejsca pracy – osoby z grupy defaworyzowanej

Ujęcie w prowadzonej działalności gospodarczej osoby
z tzw. Grupy Defaworyzowanej - wynikającej
z zapisów LSR - Kategorie Grup Defaworyzowanych
Wnioskodawca wskaże we wniosku o przyznanie pomocy
i biznesplanie ilość powstałych miejsc pracy

1 nowe miejsce pracy (w tym możliwość samozatrudnienia):

 • jeżeli nie jest osobą z tzw. katalogu grup defaworyzowanych

1 pkt

 • jeżeli jest osobą z tzw. katalogu grup defaworyzowanych

3 pkt

3.Innowacyjność

Preferuje się operacje
o charakterze innowacyjnym.

   Nie jest innowacyjny

0 pkt

    Projekt jest innowacyjny

3 pkt

4. Rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska
i klimatu


Punktowana dodatkowo lokalizacja działalności gospodarczej.

Rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i klimatu:

 

 • NIE

0 pkt

 • TAK

3 pkt

Lokalizacja operacji: na terenach objętych formami ochroną przyrody (obszar Natura 2000, park krajobrazowy, obszary chronionego krajobrazu)

2 pkt

 

Definicje do Lokalny kryteriów wyboru:

 1. Lokalny produkt: wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy regionu, produkowany w sposób nie masowy i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych. Produkt lokalny staje się wizytówką regionu poprzez wykorzystanie jego specyficznego i niepowtarzalnego charakteru oraz angażowanie mieszkańców w rozwój przedsiębiorczości.  Za produkt lokalny uznaje się zatem: produkty spożywcze, rękodzieło, wytwory będące przejawem artystycznych pasji twórców, zakorzenione w tradycji regionów (np. zespoły, orkiestry, stroje ludowe), usługi związane z prezentacją regionu i produktów z nim związanych (np. warsztaty twórcze, usługi przewodnickie, warsztaty edukacji kulturowej i przyrodniczej), jak również lokalne wydarzenia (święta) – takie jak np. Święto Czereśni, Targi Panieńskie, Jarmark Cysterski, itp.
 2. Jedno miejsce pracy - oznacza utworzenie jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełen etat, osoba ta zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę. W przypadku dwóch miejsc pracy zostaną utworzone dwa pełne miejsca pracy, zaś dla trzech przewidzianych miejsc pracy trzy pełne etaty - każdy z nich na pełen etat na podstawie umów o pracę.
 3. Kategorie Grup Defaworyzowanych: 1) absolwenci - osoby, które ukończyły klasę programowo najwyższą w danym typie szkoły i dostały świadectwo ukończenia tej szkoły - dotyczy absolwentów w szkołach objętych systemem oświaty. Absolwenci szkół wyższych to osoby, które uzyskały dyplomy stwierdzające ukończenie studiów wyższych i - po obronie pracy - uzyskały tytuł zawodowy magistra (po studiach magisterskich jednolitych albo uzupełniających), inżyniera albo licencjata (po studiach zawodowych). Przez absolwenta rozumie się osobę w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie lub świadectwie ukończenia szkoły, 2) osoby 50+, 3) seniorzy - osoby po 60 roku życia, 4) osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,, 5) osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy,,  6) kobiety mające trudności z podjęciem zatrudnienia lub z powrotem na rynek pracy, 7) samotne matki lub ojcowie, 8) osoby osamotnione w związku z czasowym lub stałym odpływem mieszkańców za granicę (Źródło danych: opracowanie własne– wg hierarchii liczebności).
 4. Innowacyjność -  w ramach LSR będą wybierane operacje nowatorskie, niestandardowe, o eksperymentalnym charakterze, w nietypowy sposób podchodzące do lokalnych zasobów, tradycji, przyczyniających się do pozytywnych zmian zachodzących na obszarze. Minimalny wymóg zaistnienia innowacji to wdrożenie na obszarze gminy, na której realizowana będzie operacja, nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem.

 


Od pomysłu do projektu – czyli dotacja krok po kroku

Pomysł, który ma zostać zrealizowany przy wsparciu dotacji, musi mieć wyznaczone terminy realizacji poszczególnych etapów i powinien być opisany szczegółowo w biznesplanie. Ważne, aby zapoznać się z instrukcjami, przeanalizować formularze wniosków o przyznanie pomocy, płatność, umowę i przygotować wymagane dokumenty. Należy pamiętać, że środki unijne to pieniądze publiczne i ich wykorzystanie łączy się także z obowiązkami m.in. prowadzenia szczegółowej dokumentacji i przestrzegania procedur określonych dla wybranego rodzaju wsparcia.

Krok 1. Złożenie wniosku.

W terminie naborów należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami (wymagane załączniki):

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy ;
 2. Biznesplan wersja word oraz exel tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
 3. Kopie dokumentów (oryginał do wglądu podczas składania wniosku):
 4. Dokument tożsamości;
 5. Zaświadczenie z właściwej ewidencji ludności o miejscu zameldowania na pobyt stały lub czasowy, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
 6. Zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku przez: Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu w pełnym zakresie;
 7. Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów lub Zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym w ewidencji producentów lub Wniosek o wpis do ewidencji producentów;
 8. Dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości – w przypadku gdy realizacja operacji obejmuje zadania trwale związane z nieruchomością;
 9. Załącznik nr B.IV.A.6: we wniosku - Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację operacji, na swojej nieruchomości;
 10. Załącznik nr B.IV.A.8: we wniosku Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o nie uzyskaniu pomocy de minimis lub Załącznik nr B.IV.A.9.1: we wniosku Informacja podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o uzyskanej pomocy de minimis;
 11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wersje edytowalne dostępne w Internecie;
 12. W przypadku robót budowlanych obowiązkowo - kosztorys inwestorski, mapy lub szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne dotyczące umiejscowienia operacji, projekt budowlany, pozwolenie budowlane lub zaświadczenie od organu, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia nie wymagające pozwolenia budowlanego;
 13. W przypadku pozostałych zakupów usług i dóbr obowiązkowo - przedstawienie wydruków ofert: mailowych, internetowych katalogów lub innych dokumentów uzasadniające przyjęty poziom cen dla danego zadania/zakupu;
 14. Oświadczenie potwierdzające, że wnioskodawca w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia Wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, a w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Krok 2. Uzupełnienia LGD.  Wnioskodawca może otrzymać wezwanie do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia do wniosku o przyznanie pomocy na elektroniczną skrzynkę e-mail. Termin na złożenie uzupełnień wynosi 7 dni kalendarzowych.

Krok 3. Lista rankingowa. Stowarzyszenie Kraina św. Anny w terminie do 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków przekazuje do publicznej wiadomości listy rankingowe. Jeśli  wniosek nie został wybrany do dofinansowania istnieje możliwość złożenia Protestu w terminie 7 dni kalendarzowych od odebrania pisma informującego o wyniku naboru. (Wzór protestu: https://annaland.pl/download/attachment/2048/wzor-protestu-07042017r.pdf. Wersja edytowalna na stronie www.annaland.pl ->PROW -> do pobrania.

Krok 4. Uzupełnienia UMWO. Po ogłoszeniu listy rankingowej, Stowarzyszenie przekazuje wnioski o przyznanie pomocy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Departament Programów Rozwoju obszarów Wiejskich. W terminie do 6 miesięcy, Wnioskodawca może otrzymać wezwanie do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia do wniosku o przyznanie pomocy. Termin na złożenie uzupełnień wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia odebrania listu poleconego.

Krok 5. Umowa i płatność. Formalnym przypieczętowaniem decyzji o przyznanym wsparciu jest umowa. Określa ona zasady, na jakich przyznane zostały środki oraz podstawowe obowiązki związane z realizacją projektu i jego rozliczeniem. Podczas podpisania umowy Wnioskodawca podpisuje również zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie jest to weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową  (art. 15 umowy o przyznanie pomocy).

Wniosek o płatność I transza - 80% kwoty wnioskowanej.

W terminie do 3 miesięcy od podpisania umowy należy złożyć wniosek o I transzę. Wypłata z tytułu pierwszej transzy pomocy następuje, jeżeli Beneficjent:

 • złożył wniosek o wpis działalności gospodarczej (do której stosuje się przepisy ustawy prawo przedsiębiorców), która będzie podjęta we własnym imieniu, do CEIDG i dokona wpisu tej działalności do CEIDG;
 • zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych
  z tytułu wykonywania działalności;
 • uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje,których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją.

Wniosek o płatność II transza - 20% kwoty wnioskowanej.

Złożenie wniosku o II transzę następuje nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r., ale z zastrzeżeniem terminów wskazanych w § 6 Wniosek o płatność – termin złożenia wniosku o płatność.

Druga transza pomocy, będzie wypłacona pod warunkiem, że operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem, a Beneficjent korzystający z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, zgłosi się do ubezpieczenia społecznego w pełnej wysokości na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności. Na tym etapie Beneficjent powinien udokumentować rzeczywiste osiągnięcie i zachowanie celu operacji wskazanego we wniosku o przyznanie pomocy i w umowie oraz prawidłowe, zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie inwestycji objętej wnioskiem.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonuje wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność i otrzymaniu zlecenia płatności, w terminie:

 • 30 dni od dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej transzy pomocy;
 • 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy pomocy.

Krok 6. Realizuj projekt

Realizacja i rozliczenie projektu to najtrudniejsze etapy na całej unijnej ścieżce. Beneficjent musi się liczyć z możliwością utraty części lub całości otrzymanego wsparcia, jeżeli nie będzie realizował projektu zgodnie z założeniami w biznesplanie. Wsparciem na etapie rozliczenia projektu będzie instytucja, która odpowiada za udzielenie pomocy i podpisanie umowy o dofinansowanie – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – Departament PROW. Doradztwem na każdym etapie służy również biuro Stowarzyszenia Kraina św. Anny.

Krok. 7 Rozlicz projekt

Zamknięcie i rozliczenie projektu rozpoczyna okres jego trwałości –  to czas, w którym musisz utrzymać zakładane efekty projektu, np. zakupione maszyny i urządzenia, poziom zatrudnienia itp. W ramach wsparcia dla nowych firm mamy dwa terminy długość okresu trwałości:

 • 2 lata od otrzymania płatności ostatecznej w zakresie: wykonywania działalności gospodarczej, podlegania ubezpieczeniom, utrzymanie miejsca pracy lub samozatrudnienia;
 • 5 lat od otrzymania płatności ostatecznej w zakresie: przechowywania całości dokumentacji związanej z przyznaną pomocą, udostępnianie uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do monitorowania i ewaluacji programu, informowanie Zarządu Województwa Opolskiego o ewentualnych  zmianach po okresie realizacji projektu.

Krok 8. Ankieta LGD. Promuj projekt

Po otrzymaniu płatności ostatecznej (II transza) w terminie jednego miesiąca należy złożyć do Stowarzyszenia Kraina św. Anny ankietę monitorującą  oraz pochwalić się efektami zrealizowanego projektu – POKAŻ CO UDAŁO CI SIĘ ZREALIZOWAĆ DZIĘKI DOTACJI I DAJ PRZYKŁAD INNYM!!!! Dobre praktyki to najlepsza zachęta do sięgania po unijne środki przez potencjalnych beneficjentów.

Ankieta monitorująca dla Beneficjentów pomocy na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Kraina św. Anny na lata 2014-2020 -  dostępna: https://annaland.pl/221/40/192-wsparcie-na-operacje-rlks.html

 

Jak prawidłowo wypełnić wniosek o przyznanie pomocy i biznesplanu?

By ułatwić prawidłowe wypełnienie tych dwóch najważniejszych dokumentów, przedstawiamy formularze w wersji pdf, które zwierają komentarze, co należy wpisać w każdą pozycję, by uniknąć błędów skutkujących poprawkami i nie potrzebnym stresem.

 

Wzory dokumnetów:

Wszystkie dokumenty w wersji edytowalnej dostępne są pod linkiem: https://bip.opolskie.pl/2016/09/operacje-w-ramach-poddzialania-19-2-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej/). Poniżej wniosek o przyznanie pomocy oraz biznesplan.

I na koniec Wnioskodawco  jeśli masz szczegółowe pytania, coś dla Ciebie jest nadal niejasne lub masz gotowy biznesplan i chcesz go skonsultować, umów się na spotkanie lub dzwoń - zespół Stowarzyszenia Kraina św. Anny pomoże rozwiać Twoje wątpliwości.

 


Terminarz

1. Planowany termin zamieszczenia ogłoszenia o naborze wniosków na stronie www.annaland.pl: do 15 kwietnia 2023 r.

2. Planowany termin przyjmowania wniosków: kwiecień / maj 2023 r.

3. Planowany termin uzupełnień wniosków: maj 2023 r.

3. Planowany termin rozstrzygnięcia wniosków: czerwiec/lipiec 2023 r.

3. Przewidywany termin podpisania umów o dofinansowanie: listopad/ grudzień 2023 r.

3. Czas realizacji: styczeń do maja 2024 r.

 

Zakończenie operacji przez Beneficjentów

w tym złożenie wniosku o płatność ostateczną do 30 czerwca 2024 r.