Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

No dobrze, ale czym są koncepcje Smart Village?

Jest pomysł - napiszę koncepcję Smart Village dla swojej wioski. Nie wiesz od czego zacząć? Dobrze, przekażemy Ci naszą wiedzę zawartą w 3 poniższych zagadnieniach:

 • Koncepcje - podstawowe pojęcia
 • Wybór wniosków grantowych
 • Struktura koncepcji Smart Villges

 

Koncepcje - podstawowe pojęcia


Granty są przeznaczone na przygotowanie oddolnych koncepcji rozwoju w skali mikro („koncepcje SV”), na obszarach zamieszkanych przez nie więcej niż 20 000 mieszkańców (jednej lub kilku miejscowości), mających na celu wypracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań miejscowych problemów dzięki innowacyjnemu podejściu, w tym przy użyciu technologii cyfrowych i telekomunikacyjnych lub lepszemu wykorzystaniu wiedzy, z korzyścią dla lokalnej społeczności, m.in. na rzecz:

 • poprawy jakości życia,
 • podniesienia jakości usług lokalnych
 • poprawy bezpieczeństwa,
 • poszanowania środowiska i klimatu
 • problemów dotyczących niedoinwestowania, starzejącego się społeczeństwa, wyludnienia, niewystarczającej ilości miejsc pracy czy przepaści cyfrowej.

Grant na przygotowanie tych koncepcji może być udzielony grantobiorcy z obszaru objętego tą koncepcją, który zrealizuje zadanie w partnerstwie z co najmniej jednym podmiotem z tego obszaru. 

Koncepcja SV w szczególności ma:

 • być opracowana w sposób partycypacyjny, tj. z aktywnym udziałem mieszkańców obszaru, w tym przeprowadzone zostaną z nimi konsultacje wyników prac partnerstwa;
 • zawierać uproszczoną analizę SWOT objętego nią obszaru;
 • przedstawiać plan włączenia społeczności w późniejszą realizację koncepcji, ze szczególnym uwzględnieniem roli sołtysa w tym procesie;
 • zawierać listę projektów, składających się na jej realizację, obejmujących komponent cyfrowy lub środowiskowy lub klimatyczny.
 • nie kolidować z innymi dokumentami strategicznymi dla obszaru, w szczególności z LSR.

Inteligentne wsie należy rozumieć jako społeczności, które nie chcą biernie czekać na nadejście zmian. Na inteligentne wsie składają się ludzie z obszarów wiejskich, którzy podejmują inicjatywę, aby znaleźć praktyczne rozwiązania podstawowych problemów, z jakimi się mierzą, i wykorzystać nowe możliwości.

Inteligentne wsie to obszary i społeczności wiejskie, które wykorzystują swoje istniejące mocne strony i zasoby, a także nowe możliwości, aby osiągać wartość dodaną, i w ramach których nowe sieci ulepszane są dzięki cyfrowym technologiom komunikacyjnym, innowacjom i lepszemu wykorzystaniu wiedzy na rzecz mieszkańców.

W inteligentnych wsiach kluczowe znaczenie mają ludzie, którzy podejmują inicjatywę w celu znalezienia rozwiązań praktycznych. 

 „Inteligentny” oznacza korzystający z technologii cyfrowych wtedy, gdy jest to stosowne, a nie ze względu na modę.

„Inteligentny” oznacza myślący nie tylko o samej wsi. Niektóre inicjatywy mają miejsce na poziomie wsi, lecz wiele dotyczy okolicznych terenów wiejskich, grup wsi, małych miejscowości i powiązań z miastami.

„Inteligentny” oznacza budujący nowe formy współpracy i sojuszy: między rolnikami i pozostałymi podmiotami na obszarach wiejskich; między gminami; między sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim; w ramach podejścia oddolnego i odgórnego.

„Inteligentny” oznacza myślący samodzielnie. Nie istnieje standardowy model ani standardowe rozwiązanie w przypadku inteligentnych wsi – kluczowe znaczenie mają społeczności lokalne wykorzystujące miejscowe zasoby, korzystające z najlepszej dostępnej wiedzy i podejmujące inicjatywę.

„Inteligentna Wieś” to:

 • społeczność z pomysłem na swoje problemy i swoją przyszłość.
 • wieś wykorzystująca w tym celu możliwości współczesnej technologii i dbająca o planetę Ziemię - wspólną „globalną wioskę”, z losem której związany jest jej los.

Miarą „inteligencji wsi” jest stopień zaangażowania i współpracy jej mieszkańców w działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

 

Wybór wniosków grantowych


Przy wyborze grantobiorców zamierzających przygotować koncepcje SV, LGD premiować będzie w szczególności:

 • jakość planowanego procesu przygotowania koncepcji SV z uwzględnieniem partycypacyjnego charakteru (udział lokalnej społeczności oraz rola sołtysa w tym procesie);
 • liczbę partnerów;
 • powiązanie wnioskodawcy z obszarem objętym koncepcją SV;
 • potencjał organizacyjny;
 • obszary zmarginalizowane, w tym jeśli dotyczy, także obszarów po PGR;
 • miejscowości poniżej 5 000 mieszkańców,
 • planowane do realizacji działania animacyjne.

Ile punktów jesteś w stanie zdobyć? Kliknij tu aby zobaczyć Lokalne kryteria wyboru Grantobiorców I

Nabór na wyłonienie koncepcji SV to klasyczna operacja grantowa.

Wnioskodawcy składają wnioski za pomocą generatora, a następnie w terminie naboru wniosków w wersji papierowej. Więcej informacji uzyskasz na szkoleniu.

Następnie Rada Programowa wyłoni Grantobiorców z którymi zostaną podpisane umowy o powierzenie grantu na realizację opracowania koncepcji. Planujemy podpisanie umów na: czerwiec/lipiec 2023 r.

Czas na opracowanie koncepcji to 10 miesięcy od 1 lipca do 30 kwietnia 2023 r.

Budżet na opracowanie koncepcji to 4 000,00 zł (cztery tysiące złotych) wypłacone w dwóch równych transzach.

 • I transza po podpisaniu umowy pomiędzy Grantobiorcą a LGD, (czerwiec/lipiec)
 • II transza po podpisaniu transzy pomiędzy LGD a Samorządem Województwa Opolskiego (listopad/grudzień).

Najpóźniej do 30 maja 2023 r. należy złożyć wniosek o rozliczenia grantu wraz z dokumentem: "Koncepcja inteligentnej wsi - Nazwa Sołectwa"

Dobrze, wiesz już z jakich danych ma się składać gotowa koncepcja SV, a teraz trochę praktycznej wiedzy jak ma wyglądać gotowy dokument, na podstawie którego będziecie realizować projekty w najbliższych latach, a które będą szczególnie premiowane.

 

Struktura koncepcji Smart Villges


Na stronie tytułowej musi znaleźć się:

 • nazwa organizacji tworzącej koncepcję,
 • wskazanie na jaki obszar obejmuje koncepcja,
 • miejscowość, miesiąc i rok.

Spis treści wynikający z zawartości koncepcji.

Gotowa koncepcja musi zawierać w szczególności rozdziały dotyczące:

 • krótka charakterystyka sołectwa oraz partnerstwa w ramach opracowania koncepcji;
 • uproszczona analiza SWOT objętego obszaru;
 • plan włączenia społeczności w późniejszą realizację koncepcji, ze szczególnym uwzględnieniem roli sołtysa w tym procesie;
 • spis tabel, rysunków, bibliografia - jeżeli było użyte;
 • listy projektów, składających się na jej realizację, obejmujących komponent cyfrowy lub środowiskowy lub klimatyczny wskazane w tabeli z podziałem na zakresy wsparcia będą realizowane w ramach LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny na lata 2023-2027. (wzór tabeli - DOCXTabela. Projekty dla wsi przyszłości - Smart Village.docx (17,20KB) wraz z opisem wprowadzenia nowych pomysłów.

Koncepcja ma być syntetycznym zbiorem zaplanowanych działań zatem nie sztuką będzie używania dużej ilości słów i znaków by tekstu było dużo. Skup się na tym aby dokument był przejrzysty, bez dużej ilości zbędnych opisów przeszłości – skup się bardziej na przyszłości!

Potrzebujesz większej ilości danych? Możesz posłużyć się dedykowaną stroną koncepcji Smart Village na stronie Krajowej Sieci Odnowy Wsi https://ksow.pl/idee/smart-villages

Co do wymagań redakcyjno-edytorskich trzymaj się poniższych ustaleń:

Tekst koncepcji wraz z załącznikami nie może przekraczać 40 stron. Dokument spełnia poniższe parametry techniczne:

 • rodzaj czcionki: dowolony;
 • format: A4;
 • wielkość czcionki: 11 pt.;
 • odstęp między wierszami: minimum 1,15 wiersza;
 • marginesy: minimum 1,5 cm; maksymalnie 2,5 cm

Gotowa koncepcja musi zostać trwale zszyta lub zbindowana by uniemożliwić dekompletację dokumentu.