Od dnia 9 września do 23 września trwają nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Opis obszaru

Stowarzyszenie Kraina św. Anny to obszar partnerstwa 10 gmin położonych w 3 powiatach: krapkowickim, strzeleckim i opolskim w województwie opolskim. Jest to teren skupiony wokół wywyższenia Góry Chełmskiej z najwyższym punktem – Górą św. Anny. Wszystkie gminy znajdują się w bliskiej  odległości od ważnych węzłów komunikacyjnych, zarówno drogowych, jak i wodnych, tzn. autostrady A4 z 4 zjazdami oraz Kanału Gliwickiego i Odry. Atutem obszaru jest niewielka odległość od Opola – miasta wojewódzkiego a także aglomeracji śląskiej i dolnośląskiej. Powierzchnia obszaru wynosi 985 km² i jest zamieszkiwana przez 125 520 mieszkańców (dane GUS na dzień 31.12.2013 roku), co stanowi 12,50% ludności zamieszkującej województwo opolskie. Większość mieszkańców obszaru LGD stanowią mieszkańcy obszarów wiejskich. Stowarzyszenie Kraina św. Anny swoim zasięgiem nie obejmuje miast powyżej 20 tys. mieszkańców.

 

pobrane.png

Gminy wchodzące w skład Stowarzyszenia Kraina św. Anny

Kraina św. Anny charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem środowiska geograficznego. Występują tu zarówno obszary wyżynne i nizinne. Centralną część obszaru stanowi Garb Chełmu, obejmujący zachodnią część Wyżyny Śląskiej. Jest on najdalej wysuniętą na zachód częścią progu strukturalnego środkowego triasu zbudowanego z wapieni i dolomitów. Na obszarze Stowarzyszenia wyróżniamy dwa rodzaje regionów glebowo-rolniczych tj. regionu strzeleckiego i regionu opolskiego. Do regionu strzeleckiego należy zaliczyć tereny gmin: Leśnica i Ujazd, natomiast pozostałe gminy wchodzą w skład regionu opolskiego. W regionie strzeleckim przeważają gleby brunatne wyługowane, powstałe z utworów lessowych, iglastych i częściowo – piaszczystych. Gleby te charakteryzują się korzystnymi właściwościami fizycznymi i fizyko-chemicznymi, ale są podatne na erozję wodną, zwłaszcza na terenach falistych. Region opolski charakteryzuje się bardzo dużym zróżnicowaniem pod względem systematyki gleboznawczej. Ok. 1/3 gleb stanowią czarne ziemie wytworzone z piasków gliniastych. Drugą grupę stanowią gleby płowe wytworzone ze spiaszczonych glin. Pozostałe gleby to: gleby brunatne kwaśne, mady. Zasobem są pokłady wapienia muszlowego, największe znaczenie gospodarcze mają warstwy górażdżańskie, które stanowią one najbardziej wartościową część kompleksu surowców węglanowych w triasie obszaru śląsko-krakowskiego.  Następnie warstwy terebratulowe, które są bardzo dobrym surowcem dla przemysłu cementowego. Także warstwy karchowickie, silnie spękane wapienie, są surowcem głównie dla przemysłu wapienniczego, 
a występują w rejonie Tarnowa Opolskiego.

Do najważniejszych cieków wodnych znajdujących się na obszarze Krainy św. Anny należą: Odra, Kanał Gliwicki, Osobłoga, natomiast mniejsze cieki to Stradunia, Swornica, Chrząstawa, Grabowiec, Sucha, Jemielnica. Ciekawostką jest sztuczna rzeczka w Kosorowicach (powstała przy budowie kopalni wapienia). Na terenie Stowarzyszenia występuje również wielość stawów i starorzeczy.

Na obszarze Krainy św. Anny znajdują się rezerwaty przyrody: Rezerwat Kamień Śląski, Rezerwat Płużnica i Rezerwat Tęczynów. Górę św. Anny zdominował Park Krajobrazowy obejmujący obszar 5 051 ha. Park w 2010 roku otrzymał status Geoparku Krajowego – jednego z trzech w Polsce. Znaczną część Parku Krajobrazowego stanowi obszar ochrony Natura 2000.

Obszar Stowarzyszenia jest bogaty w siedliska przyrodnicze, gatunki zwierząt i rośliny objętych ochroną przez Europejską Sieć Natura 2000. Należą do nich 4 obszary siedliskowe: Góra św. Anny, Kamień Śląski, Żywocickie Łęgi, Łęgi Zdzieszowickie.

Na obszarze znajdują się liczne zabytki architektury sakralnej, przemysłowej, zespoły pałacowo-parkowe. Kompleks kalwaryjsko – klasztorny w Górze św. Anny wpisany jest na listę Pomników Historii. Od XVIII wieku Góra św. Anny jest ważnym Centrum Pielgrzymkowym. W Kamieniu Śląskim znajduje się kompleks pałacowo - parkowy, w którym po odbudowie działa prężnie Sanktuarium św. Jacka - Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Innym ważnym kompleksem jest pocysterski zespół klasztorny w Jemielnicy. Zespół klasztorny wraz z kościołem, zabudowaniami klasztoru i budynkami gospodarczymi wpisany został do rejestru zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Wśród budowli historycznych można wymienić m.in. zamki w: Kamieniu Śląskim, Rogowie Opolskim, Żyrowej, Dąbrówce Górnej, Izbicku, Krapkowicach oraz pałace w: Szymiszowie, Błotnicy Strzeleckiej, Rozkochowie, a także ruiny zamków: w Krapkowicach – Otmęcie, Ujeździe, Strzelcach Opolskich. Niepowtarzalnym zasobem historycznym są tzw. „wopienniki”, czyli piece do wypalania wapna, których pozostałości licznie występują na terenie Krainy, w związku z dawniej istniejącym przemysłem wapienniczym.

Mieszkańcy Stowarzyszenia Kraina św. Anny przywiązują dużą wagę do tradycji kulinarnych, rękodzielniczych, co przejawia się w organizacji cyklicznych wydarzeń.

ue.png

Powrót na stronę główną