Już od 14-tego maja rozpoczynamy cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych dotyczące zwiększenia partycypacji mieszkańców w ramach poddziałania 19.2. Zapraszamy!

Ochrona danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNYAdministrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku,
nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Stowarzyszenie Kraina św. Anny (Lokalna Grupa Działania) z siedzibą przy ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

 

Cel zbierania danych osobowych

PROW 2007-2013. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych w celu udzielenia wsparcia i obsługi inicjatywy oś 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz innych programów / projektów przyczyniających się do realizacji zadań statutowych oraz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Kraina św. Anny. Czas przechowywania danych wynika z umowy ramowej i przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

PROW 2014-2020. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych w celu udzielenia wsparcia i obsługi inicjatywy LEADER RLKS Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz innych programów / projektów przyczyniających się do realizacji zadań statutowych oraz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność Stowarzyszenia Kraina św. Anny. Czas przechowywania wynika z umowy ramowej i przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

Prawo dostępu i kontroli

Stowarzyszenie Kraina  św. Anny informuje, że każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo dostępu do swoich danych i  żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. W celu jakiejkolwiek modyfikacji danych prosimy o przesłanie stosownej informacji na adres e-mail: .

 

Przekazywanie danych

Dane osobowe mogą być udostępniane lub przekazane wersji papierowej i elektronicznej na nośniku (Pendrive, DVD/CD) podmiotom współpracującym jak i uprawnionym organom instytucji  wdrażającej, zarządzającej, płatniczej i kontrolującej Program i projekty (np. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Najwyższa Izba Kontroli, organy i instytucje Unii Europejskiej).

 

Podanie danych osobowych

Stowarzyszenie Kraina  św. Anny informuje, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenie wsparcia w ramach inicjatyw:

innych programów / projektów przyczyniających się do realizacji zadań statutowych
oraz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność  Stowarzyszenia Kraina św. Anny.

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Stowarzyszenie Kraina św. Anny informuje, że powołało Administratora Bezpieczeństwa Informacji w osobie pani Marii Muc-Łysy, , tel. 77 44 67 130.

 

Rejestr zbiorów danych osobowych

Rejestr zbiorów danych osobowych Stowarzyszenie Kraina św. Anny prowadzony na podstawie:

PDFPolityka bezpieczeństwa Kraina 05.11.2015r..pdf Obowiązuje od 05.11.2015r. do 04.10.2016r.

PDFPolityka Bezpieczeństwa 05.10.2016r..pdf Obowiązuje od 05.10.2016r.

PDFRejestr zbiorów danych osobowych.pdf Obowiązuje od 05.11.2015r.

Powrót na stronę główną