W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo od dnia 12 października 2020 r. ulega zmianie organizacja pracy Biura.

 

PREZENTACJA ZE SZKOLENIA Z WYPEŁNIANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

na operacje w ramach poddziałania 19.2 objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

- dla wnioskodawców z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej

- dla wnioskodawców z zakresu pozostałych operacji w ramach poddziałania 19.2 (w tym dla: JST, instytucji kultury dla której organizatorem jest JST, osób prawnych i osób fizycznych, parafii i związków wyznaniowych; organizacji pozarządowych; jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną; jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania)

 

PPTXPrezentacja ze szkolenia z wypełniania dokumentów aplikacyjnych z dnia 22.11.2016r..pptx

Udostępniamy pomocnicze szablony przy wypełnianiu biznesplanu czy wniosku o przyznanie pomocy.

Szablony zaprezentowane przez panią Joannę Gach Wykładowce szkolenia zakresu Biznesplanu w dniu 22.11.2016r.

Szablon do wyliczania RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT oraz zaktualizowanej wartości netto (NPV):

XLSszablon do wyliczania zaktualizowanej wartości netto (NPV).xls

Szablon do obliczania danych dotyczących zatrudnienia na potrzeby określenia momentu bazowego we WOPP

XLSszablon_do_wyliczania_momentu_bazowego.xls

Wyżej podane dokumenty pomocnicze są edytowalne i zawierają dane przykładowe.

 

Powrót na stronę główną