W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo od dnia 12 października 2020 r. ulega zmianie organizacja pracy Biura.

Zaktualizowana Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 

W dniu 27.11.2016r. na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowano zaktualizowaną  „Instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

W instrukcji dokonano m.in. następujących zmian:

- usunięto zapis dotyczący możliwości zastosowania metody „zaprojektuj-wybuduj”;

- doprecyzowano zapis dotyczący wyliczenia momentu bazowego dla prowadzących działalność sezonową;

-  w części dotyczącej limitu pomocy – doprecyzowano, że limity nie mają zastosowania w przypadku, gdy podmiotem jest jednostka sektora finansów publicznych albo LGD – (jednocześnie, zmieniono formatowanie wniosku w wersji edytowalnej w tym zakresie);

- w przypadku, gdy podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy jest osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą poza miejscem zamieszkania, poza adresem głównego miejsca wykonywania działalności doprecyzowano możliwość wpisania adresu dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, pod którym podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą.

PDFZaktualizowana Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy z wyłączeniem projektów grantowych i zakładania działalności gospodarczej.pdf

Wszystkie zmiany w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zostały oznaczone kolorem żółtym.

Powrót na stronę główną