Już od 14-tego maja rozpoczynamy cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych dotyczące zwiększenia partycypacji mieszkańców w ramach poddziałania 19.2. Zapraszamy!

Pozostałe zakresy wsparcia w tym rozwijanie działalności gosp.

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Uwaga!
W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

2)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - PDFIW-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017.pdf

3) Biznesplan (wersja 3z) dot. Rozwijania Działalności Gospodarczej oraz Tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - PDFDzialanie_19_2_2016I_inneZasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa.pdf

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - PDFIWoP_19_2_I_W_3z instrukcja.pdf

7) Informacja monitorująca po realizacji biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji - z dnia 12.04.2018 r.

ARCHIWUM

Powrót na stronę główną