W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo od dnia 12 października 2020 r. ulega zmianie organizacja pracy Biura.

Formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Pomoc na operacje w ramach poddziałania 19.2 ma charakter pomocy de minimis, z wyjątkiem pomocy, do której nie ma zastosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu.

Formularze należy przygotować w oparciu o wzory stanowiące załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 poz. 1543), zgodnie z instrukcją ich wypełniania (odnoszącą się do części D formularza).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

1. Załącznik nr 1:
XLSXformularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis(zał. nr 1).xlsx

2. Załącznik nr 2: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonujcego usługę swiadczonę w ogólnym interesie gospodarczym:

XLSXformularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis (zał. nr2).xlsx

Powrót na stronę główną