Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Startujemy z konkursem grantowym "Działaj Lokalnie" X

 

Konkurs grantowy „Działaj Lokalnie” rozpoczynamy już 10 kwietnia!

 

W X edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Termin przyjmowania wniosków: 10.04.2017r. do 11.05.2017r.

W ramach konkursu wsparte mogą być projekty, które:

W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 2 miesiące). Natomiast  wysoko oceniane będą projekty, które proponują nowe działania lub nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania. Zatem od wnioskodawców oczekujemy nowych pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do konkursu projekty mogą być natomiast rozwinięciem wcześniej podjętych działań.

O dotację ubiegać się mogą:

Złożone wnioski będą oceniane pod względem formalnym:

 1. projekt został złożony w terminie, tj. do 11.05.2017 r.
 2. projekt jest złożony w generatorze wniosków Programu „Działaj Lokalnie X” 2017 i jest kompletny (tj. zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania).
 3. projekt jest złożony przez organizację, instytucję lub grupę uprawnioną do udziału w konkursie, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w części III Regulaminu.
 4. projekt jest adresowany do społeczności do około 20.000 mieszkańców (lub większej, objętej konkursem miejscowości),
  która mieści się w zasięgu działania ODL, a siedziba wnioskodawcy (organizacji, oddziału) znajduje się na obszarze objętym konkursem przez ODL.
 5. harmonogram minimum 2-miesięcznego, max. 4-miesięcznego projektu jest przewidziany na okres między 1 czerwca 2017, a 31 grudnia 2017.
 6. przedstawiony w formularzu wniosku budżet jest prawidłowo wypełniony (nie zawiera błędów rachunkowych).
 7. kwota wnioskowanej dotacji nie przekracza 3.000 złotych.
 8. organizacja/grupa/Inicjatywa DL ma zaplanowany wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej, pozostała część w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy.
 9. środków pozyskanych w ramach innych programów PAFW (których pełna lista znajduje się na www.pafw.pl) nie można wykazywać jako wymaganego wkładu własnego do Programu „Działaj Lokalnie”.

PDFRegulamin DL Stowarzyszenia Kraina św. Anny.doc.pdf

Powrót na stronę główną