Od dnia 9 września do 23 września trwają nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Aktualizacja dokumentów dla poddziałania 19.2

Na stronie ARiMR ukazały się wzory Sprawozdania z realizacji biznesplanu oraz Instrukcji pomocnicze przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji biznesplanu dla beneficjentów poddziałania 19.2 w ramach PROW na lata 2014-2020 - LINK

Informujemy również że na stronie ARiMR została zamieszczona Instrukcja wypełniania wniosku o płatność dla operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej zaktualizowana w dniu 4 maja 2017r.

Przypominamy o zobowiązaniach beneficjentów wynikających z postanowień umowy o przyznanie pomocy:

Beneficjent składa w Zarządzie Województwa informację monitorującą z realizacji biznesplanu, w terminie do końca kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję drugiej transzy pomocy.

Wzory aktualnych dokumentów dostępne są na danej stronie internetowej pod linkiem: LINK

Beneficjent składa w Zarządzie Województwa informację monitorującą z realizacji biznesplanu, w terminie do końca kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej.

Wzory aktualnych dokumentów dostępne są na danej stronie internetowej pod linkiem: LINK

Powrót na stronę główną